رنگ قطران ذغال سنگ که ترکیبی از رنگ و فلزات سنگین …